Aktulaności

Opieka nad poszkodowanym sprawowana przez najbliższych nieodpłatnie a odszkodowanie

18 LISTOPADA 2020

Sąd Najwyższy w podjętej w dniu 22 lipca 2020r. uchwale w składzie 7 sędziów odpowiadając na pytanie prawne Rzecznika Finansowego w sprawie pod sygn. akt III CZP 31/19 stwierdził, iż „Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 kc odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie

Treść uchwały wskazuje, iż mimo niewydatkowania przez poszkodowanego w wypadku żadnych środków finansowych na opiekę, którą sprawowali nad nim najbliżsi, odpowiedzialny za szkodę zobowiązany jest zrekompensować poszkodowanemu wartość takiego świadczenia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły odmawiać uznania sprawowanej bezpłatnie przez najbliższych opieki nad poszkodowanym jako szkody. Poszkodowani zmuszeni byli poszukiwać ochrony w sądzie. Brak jednolitości orzecznictwa skłonił Rzecznika Finansowego do zadania Sądowy Najwyższemu pytania. Zdaniem Rzecznika „naprawienie szkody obejmuje finansową rekompensatę poświęconego przez bliskich poszkodowanego czasu i wysiłku w celu świadczenia przez nich opieki, której konieczność wynika z czynu niedozwolonego. Wykonywanie przez te osoby pracy będącej skutkiem zachowania sprawcy, z którym polskie prawo wiąże odpowiedzialność cywilną, zasługuje na odpowiednie wynagrodzenie.” (https://rf.gov.pl/pdf/SN_rekomensata_za_opieke.pdf).

Treść uchwały rozstrzygnęła pojawiające w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności. Założyć także należy, iż po opublikowaniu uzasadnienia do tej uchwały poszkodowani i podmioty odpowiedzialne za szkodę zyskają jasność także co do zasad dotyczących wyceny takiej szkody.

Katarzyna Opęchowska – radca prawny

dav

Firmy mogą odzyskać VAT od starych faktur

6 LISTOPADA 2020

Ulga na złe długi to możliwość korekty zapłaconego podatku VAT od faktur, za które przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty, a zwłoka przekracza 90 dni. Uprawnienie takie  przewiduje przepis art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy VAT  przewidują szereg ograniczeń w prawie podatnika do korekty podatku. Z ulgi można skorzystać  pod warunkiem, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność  nie minęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. W momencie wystawienia faktury oraz w dniu poprzedzającym datę złożenia deklaracji podatkowej w celu  skorzystania z ulgi zarówno wystawca,  jak i odbiorca faktury muszą być czynnymi podatnikami VAT.  Nie można z uprawnienia skorzystać, gdy odbiorca naszej faktury w momencie dostawy towaru lub usługi   lub w przeddzień składania deklaracji  korygującej  był w trakcie postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Tak restrykcyjne zasady skorzystania z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT  zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości. W wyroku wydanym dnia 15 października 2020r  (sygn. akt: C-335/19) w sprawie dotyczącej polskiego podatnika Trybunał orzekł, że polskie  przepisy, które uzależniają prawo do skorzystania z ulgi  od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, są sprzeczne z unijną Dyrektywą VAT.

Co ten wyrok  oznacza dla przedsiębiorców- podatników VAT?

Przedsiębiorcy nie muszą czekać na zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Już dzisiaj mogą powoływać się na orzeczenie TSUE.  Oczywiście nie wiemy, jak się zachowa fiskus i czy  będzie respektował orzeczenie. Podatnicy uzyskali jednak mocny argument w sporach z organami skarbowymi.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie składał korekty deklaracji podatku VAT, z uwagi na ograniczenia wynikające z zakwestionowanych przez TSUE zapisów ustawy, powinien złożyć korektę deklaracji podatku VAT wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca już wcześniej próbował odzyskać podatek VAT i otrzymał negatywną decyzję fiskusa, powinien złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Zgodnie z treścią art. 241 § 2 pkt. 2 ordynacji podatkowej  podatnik ma miesiąc na złożenie wniosku, licząc od daty publikacji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy prowadzone przez przedsiębiorcę postępowanie o odzyskanie podatku VAT zakończyło się wyrokiem sądu administracyjnego, podatnik także może złożyć wniosek o wznowienie postepowania. W takim wypadku zgodnie z treścią art. 277 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  ma na to trzy miesiące liczone od dnia, w którym dowiedział się o podstawie wznowienia. Zarówno sądownictwo jak i doktryna przyjmuje, że również w tym wypadku termin biegnie od daty ogłoszenia orzeczenia TSUE w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Krzysztof Obidziński – radca prawny

kawa

Ankieta Kancelarii – oczekiwania naszych Klientów

27 PAŹDZIERNIKA 2020

Niezmiernie miło nam poinformować użytkowników naszej strony, naszych Klientów i inne osoby zainteresowane współpracą z nami, o wynikach ankiety, jaką prowadziliśmy w okresie 20.05.2020-30.06.2020 r. Anonimowa ankieta miała na celu dostarczenie nam wskazówek odnośnie informacji pożądanych na stronach internetowych kancelarii prawniczych, jak też posłużyć nam do opracowania rozwiązań usprawniających pracę naszych prawników czy sposobów świadczenia usług prawnych. Wszystkim osobom, które poświęciły swój czas (a było to niemal 200 uczestników) i wzięły udział w ankiecie, serdecznie dziękujemy i dzielimy się jej efektami. Wnioski wypływające z analizy ankiet były pomocne nam przy tworzeniu naszej strony internetowej, co zaowocowało jej nowym kształtem i treścią. Oto najważniejsze z nich.

Do wiodących zagadnień wymagających zasięgnięcia porady prawnej, zwłaszcza w przypadku klientów indywidualnych, należą sprawy związane z prawem nieruchomości, spadkowe czy ubezpieczeniowe. Zauważa się także wyraźną potrzebę udzielania wsparcia przy analizie dokumentacji kredytowej, deweloperskiej, budowlanej, czym nasza kancelaria zajmuje się w zasadzie na co dzień.

Wyboru prawnika zazwyczaj dokonujemy na podstawie rekomendacji rodziny czy znajomych, ale też źródłem wiedzy o nim jest bardzo często internet. Stąd m.in. na naszej stronie internetowej ujęliśmy szczegółowe informacje odnośnie zespołu, wskazując na specjalizacje poszczególnych prawników. Jak wynika bowiem z ankiety, doświadczenie i specjalizacja w danym zagadnieniu ma szczególne znaczenie dla klienta, podobnie jak satysfakcja z dotychczasowej obsługi.

Mimo iż klienci zainteresowani są uzyskaniem pomocy prawnej poprzez internet czy telefon, to nadal dominującą formą kontaktu pozostaje osobisty w kancelarii. Nasz zespół jest na to przygotowany i gotowy do świadczenia obsługi prawnej najbardziej wymagającego klienta, tak indywidualnego, jak korporacyjnego.

Z informacji, jakie powinny znaleźć się na stronie internetowej, uczestnicy ankiety najczęściej podawali zakres usług ze wskazaniem dziedzin prawa, potem szczegółowe dane o prawnikach łącznie ze stażem i cenę usługi. Zauważalna jest potrzeba udostępnienia formularza do kontaktu. Wszystkie te elementy możecie znaleźć Państwo na naszej stronie. W przypadku danych odnośnie ceny, z uwagi na specyfikę naszego zawodu i ustawowy zakaz reklamy, podajemy je klientom po skierowaniu do nas zapytania w przedmiocie danej usługi, sprawy, czy też w trakcie pierwszego spotkania w kancelarii, gdzie decydujący wpływ na jej wysokość będzie miał przewidywany nakład pracy albo rodzaj danej sprawy.

Inną ciekawostką wynikającą z naszych ankiet był dla nas fakt, że coraz liczniej cenione są  – tutaj głównie wśród przedsiębiorców – bieżące informacje na stronie internetowej o zmieniającym się prawie, aktualnych interpretacjach przepisów czy orzeczeniach. Z tą myślą przewidzieliśmy na stronie zakładkę WARTO WIEDZIEĆ, w której zamieszczamy tego rodzaju AKTUALNOŚCI. Wobec zaś obecnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią COVID-19 staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych biznesowych Klientów i wesprzeć ich w odnalezieniu się w dostępnych rozwiązaniach prawnych czy w przejściu ścieżki formalno-prawnej związanej z uzyskaniem konkretnego wsparcia z tzw. Tarczy antykryzysowej. W tym celu publikujemy w zakładce KORONAWIRUS wiele bieżących informacji i udzielamy pomocy na każde związane z tym zapytanie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z nami, naszą stroną internetową i naszą ofertą.

 

Anna Zawistowska – radca prawny

20201020_094109

Kierowców czekają zmiany.
Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym.

20 PAŹDZIERNIKA 2020

Zmiana wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów, w tym zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy.

Obecnie kierowcy nie mają obowiązku posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC. Od 5 grudnia 2020 r. nowelizacja zwalnia kierowców posiadających polskie prawo jazdy z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy policja sprawdzi w centralnej ewidencji kierowców (CEPIK).

W systemie CEPIK będzie można także sprawdzić ważność aktualnych badań technicznych pojazdu. W przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym zostaną wypełnione wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, kierowcy nie będą musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego. Takie rozwiązanie będzie funkcjonować od 4 grudnia 2020 r. Również od tej daty nowelizacja wprowadza, na wniosek właściciela, możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji także przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Nowością też jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu. Nowy właściciel będzie musiał jedynie złożyć wniosek.

Kolejne zmiany niosą uproszczenia w procedurze rejestracji pojazdów. Od 4 czerwca 2021 r. formalności związane z rejestracją nowego pojazdu będzie mógł załatwić pracownik autoryzowanego salonu sprzedaży a od 2 września 2022 r. wydawanie kart pojazdu i nalepek kontrolnych nie będzie już konieczne.

Powyższa nowelizacja została przygotowania przez Ministra Infrastruktury we współpracy z Ministrem Cyfryzacji.

Małgorzata Kędzia – aplikant radcowski

dav

Polski Bon Turystyczny

10 SIERPNIA 2020

Ustawa z dnia 15 lipca 2020r. o Polskim Bonie Turystycznym wprowadziła nowe, finansowe wsparcie dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w postaci świadczenia w formie bonu. To reakcja Państwa na trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19.

Bon Turystyczny jest jednorazowym dodatkiem w wysokości 500 zł, który przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz dodatkowym świadczeniem w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. W sumie dla dzieci niepełnosprawnych przewidziana została kwota 1.000 zł. Nie ma on formy papierowej lecz elektroniczną i jest przekazywany w formie kodu na adres mailowy lub numer telefonu rodzica.

Z bonu mogą skorzystać wszyscy ci rodzice, którzy mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego 500+ a także każdy kto sprawuje opiekę nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej. Nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego. Można nim płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków na nim zapisanych, tj. kwoty 500 zł lub 1000 zł. Ale nie można go wymienić na gotówkę czy też inne środki wymiany, bowiem kwota z bonu ma być przeznaczona na faktyczny wypoczynek dziecka.

Ustawa przewiduje, że bon można zrealizować na terenie Polski opłacając nim usługi hotelarskie (noclegi w hotelu, pensjonacie czy też gospodarstwie agroturystycznym) lub imprezę turystyczną realizowaną przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej funkcjonuje wyszukiwarka podmiotów akceptujących bony, za pomocą której można sprawdzić czy w danym obiekcie można zrealizować płatność za pomocą bonu. Tym samym, nie można nim opłacić wyjazdów zagranicznych czy też takich świadczeń, które nie stanowią usługi hotelowej, np. usługa gastronomiczna poza hotelem, wyjście do kina.

Aktywacja samego bonu następuje po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500+. Wygenerowany 16-cyfrowy kod należy okazać podczas rezerwacji pobytu lub przy zakwaterowaniu. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie podmiotowi  numeru bonu oraz dwóch kodów potwierdzających zakup.

Pieniądze z bonu można wydawać do 31 marca 2022 roku.

Małgorzata Kędzia – aplikant radcowski

1602842641452

Ministerstwo zapowiada zaostrzenie kar za śmiecenie w lesie

29 LIPCA 2020

Minister Środowiska Michał Woś na konferencji prasowej, która odbyła się 28 lipca 2020 r. zapowiedział „wojnę leśnym śmieciarzom”.

Po pierwsze stawiamy na nieuchronność kary dla leśnych wandali, aby ich czyny nie pozostawały bez konsekwencji. Po drugie na dolegliwość kary – znacznie wyższe grzywny i przede wszystkim obowiązek posprzątania po sobie na własny koszt. Jestem przekonany, że taka bezkompromisowa walka o czystość naszej przyrody szybko przyniesie wymierne efekty i lasy odetchną – informuje minister środowiska Michał Woś.

Lasy Państwowe alarmują, że każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł. Wywożonych jest rocznie ok. 115 tys. m3 odpadów.

Minister środowiska proponuje następujące zmiany w przepisach które miały by pomóc w walce z zaśmiecaniem lasów:

  • sądy oprócz 10-krotnie wyższych grzywien skazywały osoby śmiecące na sprzątanie lasu.
  • grzywny miałyby zostać podniesione z 500 zł do 5 tys. zł.
  • sądy miały by możliwość wydawania orzeczeń o pracach społecznie użytecznych, polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów.

Ponadto w celu poprawienia wykrywalności przestępstw Minister Środowiska zapowiedział również zwiększenie liczby fotopułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowizyjnych i dronów.

– W trybie pilnym uruchamiamy we wszystkich terenach leśnych w całym kraju aż pięć tysięcy przenośnych fotopułapek. Leśnicy każdego dnia będą zmieniać ich położenie. Są zamaskowane i nigdy nie będzie wiadomo, gdzie w danej chwili są zamontowane. – informuje minister środowiska Michał Woś.

Robert Szymański – radca prawny

Alert przypominający – 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

17 CZERWCA 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., w dniu 13 lipca 2020 r. upłynie termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego, które to spółki zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.). Nadto zobowiązane do dokonania zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych są również spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Jeżeli chodzi o spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 13 października 2019 r., termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynosi zaledwie 7 dni od daty ich zarejestrowania.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Co istotne, obowiązek zgłoszenia i zachowania ww. terminów jest o tyle ważny, gdyż przekroczenie tych terminów wiąże się z ryzykiem nałożenia na spółkę kary pieniężnej w kwocie do 1.000.000,00 zł.
Jak zgłosić dane do CRBR? Zgłoszenie danych do CRBR jest nieodpłatne i dokonuje się za pomocą e-formularza udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenia dokonuje jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w spółce w oparciu o umowę spółki i przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby. Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.
W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby (nie ma znaczenia kolejność składania podpisów, podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane w dowolnej konfiguracji).
Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Anna Zawistowska – radca prawny

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl