Komu pomagamy

  • Home
  • /
  • Komu pomagamy

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców Kancelaria oferuje zakres usług, dostosowany  do potrzeb konkretnego klienta. W związku z tym możliwe jest świadczenie zarówno stałej obsługi prawnej, jak i indywidualnej pomocy prawnej w poszczególnych, bieżących sprawach firmy.

OFERTA KANCELARII SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORCÓW OBEJMUJE M.IN.:

analizę treści projektów umów i sporządzanie umów zawieranych przez klienta,
sporządzanie projektów wszelkich aktów wewnętrznych, w szczególności regulaminów, instrukcji, projektów uchwał, statutów,
pomoc w zakładaniu i doborze najwłaściwszej formy prowadzonej działalności gospodarczej,
przekształcenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz audyt prawny przedsiębiorstwa,
kompleksową obsługę transakcji, negocjacji/mediacji, procesów inwestycyjnych, w których uczestniczy klient,
analizę przepisów oraz zagadnień prawnych wynikających z problemów przedstawianych przez klienta,
konsultacje ustne i opinie pisemne związane z zagadnieniami dotyczącymi stosowania obowiązujących przepisów,
obsługę spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
udział w posiedzeniach organów podmiotu,
audyt prawny firmy pod kątem RODO oraz przygotowanie dokumentacji RODO,
sukcesję majątku przedsiębiorcy z uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa,
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do świadczenia usług drogą elektroniczną,
sprawną windykację należności,
przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, obsługę prawną przedsiębiorcy na wszystkich etapach postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego,
występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami uprawnionymi do rozpoznawania spraw, w tym m.in. przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji procesowej, podejmowanie wszelkich czynności procesowych związanych ze sprawą także w zakresie zabezpieczenia roszczeń, wnoszenie wszelkich środków odwoławczych, ocenę ryzyka w zakresie potencjalnych wyników postępowań, egzekucję roszczeń, prowadzenie windykacji,
szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących stosowania obowiązujących przepisów i tematyki istotnej z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa.

Kategorie sprawy czy dziedziny prawa, jakimi się zajmujemy znajdziecie Państwo w zakładce:

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Nasza oferta skierowana do osób fizycznych opiera się przede wszystkim na indywidualnym i wnikliwym podejściu do sprawy. Dla każdego klienta wyznaczony jest radca prawny prowadzący czy nadzorujący sprawę i pozostający osobiście lub z udziałem aplikanta/asystenta w kontakcie z klientem. Przy analizowaniu problemów prawnych szukamy optymalnych rozwiązań prowadzących do sprawnego i rzeczowego załatwienia sprawy. Najpierw szczegółowo rozważymy daną kwestię, zanim podejmiemy się albo zarekomendujemy klientowi skierowanie sprawy czy wstąpienie na drogę sądową. Współpracując z osobami fizycznymi dbamy, by problem prawny nie stał się głównym problemem życiowym człowieka. Dążymy do tego, aby w pierwszej kolejności doprowadzić do rozwiązania konfliktów w drodze ugody i kompromisu, zwracając uwagę na koszty emocjonalne spornych postępowań sądowych. W wypadku, gdy uniknięcie konfrontacji jest niemożliwe, kompetentnie reprezentujemy interes naszych klientów.

OFERTA KANCELARII SKIEROWANA DO OSÓB FIZYCZNYCH OBEJMUJE M.IN.:

udzielanie porad prawnych (doradztwo zarówno odnośnie spodziewanego/planowanego zdarzenia, jak i analiza już konkretnych zaistniałych sytuacji) w sprawach wynikających z problemów przedstawianych przez klienta, w tym ocena możliwości występowania z konkretnym roszczeniem/żądaniem,
przygotowywanie opinii prawnych,
negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie projektów umów,
pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów, w tym m.in. w sprawach reklamacji, roszczeń konsumenckich, pracowniczych np. związanych z odszkodowaniem za opóźnienie samolotu, reklamacją wadliwego towaru czy wadliwie wykonanej usługi, sprostowanie świadectwa pracy
przygotowywanie pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwań), jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.),
reprezentację przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
reprezentację przed organami administracji, przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz innymi instytucjami,
prowadzenie negocjacji.

Kategorie sprawy czy dziedziny prawa, jakimi się zajmujemy znajdziecie Państwo w zakładce:

OFERTA DLA INSTYTUCJI

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze jednostek sektora publicznego, szczególnie samorządowego. Nasza oferta dla instytucji obejmuje pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów, jednostek organizacyjnych oraz pomoc w poszczególnych sferach czy sprawach działalności organu, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, kultury i oświaty, finansów publicznych.

POMOC PRAWNĄ DLA INSTYTUCJI REALIZUJEMY M.IN. W FORMIE:

bieżącego doradztwa – przygotowywanie porad i opinii prawnych dotyczących pojawiających się na bieżąco problemów prawnych,
opracowania dokumentów, regulaminów i zarządzeń wymaganych w działalności instytucji publicznej,
doradztwa w zakresie działalności statutowej, w tym obsługi prawnej organów podmiotów publicznych,
doradztwa prawnego w zakresie stosowania ustawy o finansach publicznych,
audytu prawnego RODO oraz opracowania dokumentacji RODO,
reprezentacji procesowej w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych,
szkolenia pracowników odnośnie bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Kategorie sprawy czy dziedziny prawa, jakimi się zajmujemy znajdziecie Państwo w zakładce:

OFERTA DLA
PODMIOTÓW I OSÓB
FIZYCZNYCH ZE
WSCHODU

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych ze wschodu, którą wykonujemy na gruncie prawa polskiego w języku polskim i rosyjskim. Z powodzeniem rejestrujemy oddziały firm zagranicznych ze wschodu oraz pomagamy w założeniu spółek prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. W przypadku osób fizycznych pomagamy w bieżących problemach prawnych związanych z osiedleniem, nabyciem nieruchomości czy wykonywaniem pracy na terytorium RP. Staramy się działać natychmiastowo, rzetelnie i kompleksowo, tak by nasi klienci mogli bez zbędnej zwłoki oraz dodatkowych kosztów związanych z przyjazdami rozpocząć planowane zamierzenie inwestycyjne czy życiowe.

NASZE USŁUGI W TEJ KATEGORII OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

pomoc prawną w uzyskaniu karty pobytu, pozwolenia na pracę,
pomoc prawną w nabyciu nieruchomości na terytorium RP,
analizę treści projektów umów i sporządzanie umów zawieranych przez klienta,
pomoc w zakładaniu i doborze najwłaściwszej formy prowadzonej działalności gospodarczej,
pomoc prawną w rejestracji spółek, akredytacji oddziałów oraz przedstawicielstw,
pomoc prawną w założeniu rachunku bankowego, zawarciu umowy najmu lokalu na potrzeby siedziby przedsiębiorstwa,
pomoc w uzyskaniu adresu siedziby i adresu korespondencyjnego na terytorium RP

Kategorie sprawy czy dziedziny prawa, jakimi się zajmujemy znajdziecie Państwo w zakładce:

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl