Zakres usług

  • Home
  • /
  • Zakres usług

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I PROCES INWESTYCYJNY

analiza stanu prawnego nieruchomości (due dilligence)
przygotowanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym, prostowanie treści ksiąg wieczystych, ocena ryzyka związanego z obciążeniami nieruchomości wynikającymi z treści ksiąg wieczystych
zastępstwo procesowe w postępowaniach o ochronę posiadania, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o stwierdzenie zasiedzenia
udział w postępowaniach rozgraniczeniowych i scaleniowych
negocjacje i sporządzanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych
przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów deweloperskich
pomoc prawna w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego
przygotowywanie umów z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym umów o roboty budowlane, o prace projektowe, o zastępstwo inwestycyjne, o podwykonawstwo, umów z kierownikami budowy i inspektorami nadzoru
pomoc prawna w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym
pomoc prawna w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane, przygotowanie i weryfikacja umowy w sprawie konsorcjum inwestycyjnego
pomoc prawna dla przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską
przygotowanie dokumentacji w sprawach związanych z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji po oddaniu obiektów do użytkowania, w tym reprezentacja inwestorów i wykonawców
monitorowanie procesu usuwania usterek, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zastępczego usuwania usterek
reprezentacja w procesach związanych z inwestycjami budowlanymi, zarówno inwestorów, jak i wykonawców (podwykonawców), w szczególności związanych z wynagrodzeniem za roboty budowlane, roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji, rozliczenia podwykonawców

OBRÓT
NIERUCHOMOŚCIAMI
I PROCES INWESTYCYJNY

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PRAWO GOSPODARCZE I DORADZTWO KORPORACYJNE

doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności
obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych
bieżąca obsługa spółek i innych przedsiębiorców
obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, opracowanie uchwał i protokołów)
opracowywanie projektów umów (aktów założycielskich), statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
doradztwo prawne i wsparcie w procesie negocjacji umów inwestycyjnych dotyczących nabywania lub zbywania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak również udziałów lub akcji spółek kapitałowych oraz ogółów praw i obowiązków w spółkach osobowych
przeprowadzanie kompleksowych analiz prawnych (typu due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw oraz sporządzanie raportów z wyników tych badań
przygotowanie dokumentów i formularzy do rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestracji zmian danych
kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
reprezentacja klientów w negocjacjach i sporach sądowych z zakresu prawa korporacyjnego i gospodarczego
konsultacje prawne i opinie prawne w sprawach z zakresu prawa korporacyjnego i gospodarczego

PRAWO GOSPODARCZE
I DORADZTWO
KORPORACYJNE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

audyt prawny RODO – kompleksowa analiza w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez przedsiębiorców
sporządzenie i wdrożenie dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną danych osobowych, w tym polityką ochrony danych osobowych, upoważnieniami dla osób przetwarzających dane osobowe, umów o powierzeniu przetwarzania danych
analiza prawna możliwości przekazania danych osobowych, form ich przekazania i celu
analiza zagadnień związanych z zakresem wykorzystania danych i naruszeniami w tym przedmiocie
przygotowanie postanowień umownych dotyczących danych osobowych w ramach świadczenia usług droga elektroniczną (w szczególności na potrzeby funkcjonowania sklepów internetowych)

OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PRAWO PRASOWE I OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

analiza materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją (prasa, Internet) pod względem zagrożeń prawnych
przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych oraz przygotowywanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych
dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych klientów
reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych
reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę i zniesławienie
reprezentowanie klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym
przygotowywanie regulaminów i umów dotyczących prowadzenia działalności w Internecie, w tym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

PRAWO PRASOWE
I OCHRONA DÓBR
OSOBISTYCH

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

przygotowywanie, opiniowanie oraz pomoc przy negocjowaniu umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych
ocena podlegania określonego dzieła ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
analiza zakresu (w tym czasu trwania) ochrony praw autorskich
przygotowywanie i negocjowanie umów na wykorzystanie wizerunku
doradztwo prawne w sprawach naruszeń praw autorskich
reprezentacja w postępowaniach sądowych o naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich, w tym dotyczących programów komputerowych, utworów muzycznych, utworów audiowizualnych, stron internetowych, fotografii, produktów wzornictwa przemysłowego
reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw pokrewnych
sprawdzanie dostępności znaków towarowych do rejestracji
pomoc prawna w rejestracji znaków towarowych i wzorów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP
reprezentacja w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP
analiza, opiniowanie i opracowywanie projektów umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa do zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych
pomoc prawna w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności dotyczących: naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwej i zakazanej reklamy

PRAWO AUTORSKIE
I WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PRAWO TURYSTYCZNE

konsultacje i opinie prawne w sprawach dotyczących prawa turystycznego
sporządzanie i opiniowanie umów o udział w imprezie turystycznej, regulaminów, ogólnych warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, tzw. standardowych formularzy informacyjnych, kart informacyjnych dla podróżnych
obsługa prawna reklamacji klientów biur podróży, skarg, wezwań
sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów podpisywanych w bieżącej działalności biura podróży
reprezentacja klientów biur podróży w dochodzeniu odszkodowań i innych roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o udział w imprezie turystycznej zawieranych przez turystów, w szczególności dochodzenie roszczeń od biur podróży za: niską jakość świadczeń określonych w umowie, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości, brak opieki pilota
pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowania za opóźniony lot

PRAWO TURYSTYCZNE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ZATRUDNIENIE I PRAWO PRACY

doradztwo przy procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia
konsultowanie oraz sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia/współpracy
sporządzanie regulaminów wewnętrznych firmy z zakresu prawa pracy, w tym regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, klauzul poufności, klauzul o zakazie konkurencji itp.
reprezentowanie podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownika w sporach sądowych i pozasądowych wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin, zasiłku macierzyńskiego), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe
sporządzanie porozumień stron związanych ze stosunkiem pracy
przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy
pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia, dyskryminacji oraz mobbingu

ZATRUDNIENIE
I PRAWO PRACY

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
przygotowanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i sprzeciwów co do spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
ocena skuteczności zawartych umów w przypadku upadłości dłużnika oraz otwarcia względem niego postępowania restrukturyzacyjnego
reprezentowanie wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli i w toku całego postępowania
doradztwo w ramach przygotowania projektów wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości, projektowania propozycji układowych

UPADŁOŚĆ
I RESTRUKTURYZACJA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

SPORY SĄDOWE

reprezentacja klientów w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych
reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym
reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym
doradztwo i reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej
reprezentacja klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych

SPORY SĄDOWE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

analiza sytuacji majątkowej dłużnika i ocena możliwości prawnych egzekwowania należności
kierowanie zapytań w przedmiocie ustalania danych adresowych dłużnika
prowadzenie działań windykacyjnych, w tym m.in. kierowanie monitów i wezwań do zapłaty
nadzór nad terminową spłatą należności
sporządzanie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia i zapobiegających przedawnieniu dochodzenia roszczeń
prowadzenie spraw z zakresu wyjawienia majątku
sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym i reprezentacja w tych postępowaniach
reprezentacja w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności
sporządzanie zawezwań do próby ugodowej
reprezentacja klientów w sprawach egzekucyjnych, kontakt z kancelariami komorniczymi

WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokumentacji przetargowej
pomoc prawna w przygotowaniu ofert, sporządzaniu pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, analizie dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego
opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, odpowiedzi na odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego i skarg w sprawach dotyczących zamówień publicznych
reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, a także przed sądami okręgowymi w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa zmówień publicznych

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PRAWO ADMINISTRACYJNE

doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa materialnego, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa oświatowego, prawa farmaceutycznego
reprezentacja klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
przygotowywanie środków odwoławczych w postępowaniach administracyjnych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
kompleksowe reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami w toku postępowań związanych z inwestycjami budowlanymi, w tym. m.in. dotyczących uzyskania warunków zabudowy, pozwolenia budowę, planowania i zagospodarowania przestrzennego, uzyskania pozwolenia na użytkowanie
pomoc prawna w uzyskaniu koncesji, licencji, zezwoleń
pomoc prawna w sprawach dotyczących opłat adiacenckich, rent planistycznych
pomoc prawna w uzyskaniu zezwolenia na pobyt na terytorium RP

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PRAWO CYWILNE
I SPADKOWE

sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, pism i dokumentów w obrocie cywilnoprawnym
reprezentowanie interesów klienta przed sądami w postępowaniu cywilnym, w tym przed Sądem Najwyższym m.in. w sprawach o odszkodowanie, o zapłatę
sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, wniosków, skarg kasacyjnych
sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz prowadzenie negocjacji
asysta przy czynnościach notarialnych i w mediacji
doradztwo oraz występowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczących prawa własności i ochrony posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia
doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniach spadkowych, w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, testamentów, zachowków, wydziedziczenia
windykacja należności

PRAWO CYWILNE
I SPADKOWE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PRAWO RODZINNE

przygotowywanie pism, wniosków i pozwów oraz udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. w sprawach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, sprawach dotyczących ustalenia kontaktu z dzieckiem, dotyczących pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia władzy rodzicielskiej, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków
reprezentacja klientów w ww. postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
reprezentacja klientów w postępowaniu mediacyjnym i negocjacjach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach rozwodowych i związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, ustalaniem zasad kontaktu z dziećmi

PRAWO RODZINNE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl