Aktualności

Kiedy sprzedający nieruchomość nie zapłaci podatku od dochodu?

23 lipca 2021

Podatek od sprzedaży nieruchomości uregulowany jest Ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą osoba fizyczna sprzedająca nieruchomość przed upływem 5 lat od daty jej nabycia jest zobowiązana do wyliczenia dochodu z transakcji sprzedaży i zapłacenia z tego tytułu 19-procentowy podatek. Jednak aby uniknąć konieczności płacenia podatku przed upływem ustawowych 5 lat wystarczy skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

 

Taka ulga mieszkaniowa przysługuje każdemu, kto w ciągu 3 lat od dnia sprzedaży nieruchomości, przeznaczy cały dochód z transakcji na nowy cel mieszkaniowy. O celu mieszkaniowym mówi ustawa o PIT, zgodnie z którą sprzedający nieruchomość nie zapłaci podatku od dochodu jeśli przeznaczy pieniądze między innymi na:
1) zakup mieszkania lub domu
2) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
3) budowę, rozbudowę przebudowę, nadbudowę, oraz remont mieszkania albo domu,
4) adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego
5) spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu) oraz odsetek

Organy podatkowe wyraźnie wskazują, że z własnymi celami mieszkaniowymi mamy do czynienia wtedy, gdy podatnik nabył nieruchomość i faktycznie w niej mieszka. Natomiast, jeżeli pieniądze na zakup mieszkania zostaną przeznaczone na nieruchomość, która będzie wynajmowana, wówczas Urząd Skarbowy może to podważyć i nie przyznać ulgi. Podobnie będzie w przypadku, jeżeli podatnik chciałby zakupić dwa mniejsze mieszkania. Taki zakup może zostać zakwestionowany. Trudno będzie bowiem udowodnić, że mieszka się w dwóch mieszkaniach. Ulga musi być wykorzystana jedynie na własne cele mieszkaniowe.

A zatem… żeby mieć ulgę trzeba nieruchomość kupić a nie wynajmować.

Małgorzata Kędzia – aplikant radcowski

 

Ciężar dowodu w sprawie o zapłatę za roboty budowlane

8 LIPCA 2021

Podwykonawca, który dochodzi wynagrodzenia za roboty budowlane musi wykazać nie tylko wartość, ale przede wszystkim zakres robót wykonanych. To na nim spoczywa ciężar dowodu z tym związany, nawet w sytuacji gdy z generalnym wykonawcą wiązała go umowa z ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym i nie zawarto aneksu po zmniejszeniu zakresu prac.

Wyrokiem z dnia  27 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie sygn. VII Ga 730/20 zmienił niekorzystny dla naszego klienta wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, na podstawie którego został on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz swego podwykonawcy. W wydanym orzeczeniu Sąd Okręgowy szczególnie szeroko zajął się kwestią ciężaru dowodu odnośnie rozliczeń między podwykonawcą a generalnym wykonawcą. Sąd Okręgowy wskazał, że to na powodzie – podwykonawcy dochodzącym wynagrodzenia za prace budowlane spoczywa ciężar wykazania, że konkretne prace zostały wykonane i ich wartości. Za niewystarczające Sąd uznał dowody w postaci dokumentów dotyczących rozliczeń między inwestorem a generalnym wykonawcą, w których wskazywano wartość prac zaniechanych i na których swoje żądanie opierał powód. Zdaniem Sądu, do takiej dokumentacji należało podchodzić z dużą dozą ostrożności, jako dotyczącej oddzielnego stosunku prawnego, zwłaszcza że strona przeciwna (generalny wykonawca) od początku kwestionowała (jako zaniżoną) podawaną przez podwykonawcę wartość prac zaniechanych. Sąd zgodził się z naszym stanowiskiem, że nawet przy ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym nie jest tak, że jest ono należne w całości bez względu na to, w jakim zakresie umowa została wykonana. W razie zaniechania części prac z zakresu umownego wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Wobec zaś braku podjęcia przez podwykonawcę inicjatywy dowodowej odnośnie wykazania wartości prac zrealizowanych, do czego koniecznym było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, sąd zmienił orzeczenie i oddalił w tym zakresie powództwo podwykonawcy.

Sprawę prowadziła mecenas Anna Zawistowska

 

 

Ekskluzywne auto firmowe korzystne podatkowo

5 LIPCA 2021

Jak korzystnie rozliczyć drogie auto w kosztach firmowych? Drogie, to znaczy o wartości przekraczającej 150 tys. zł. Można najpierw wziąć je w leasing, a następnie wykupić na własność.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatnikowi, który wziął w leasing (operacyjny) samochód osobowy, przysługują dwa limity dotyczące kwoty 150 tys. zł. Jeden dotyczy miesięcznych rat leasingowych i opłaty wstępnej, wynikających z umowy leasingu, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT oraz oraz art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Natomiast drugi limit ma zastosowanie do ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie auta z leasingu operacyjnego, których zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150 tys. zł.

Organ tym samym uznał, że transakcja wykupu samochodu jest podatkowo odrębna od leasingu. W konsekwencji przedsiębiorca może dwukrotnie skorzystać z limitu i dwa razy rozliczyć koszty do wysokości 150 tys. zł, najpierw zaliczając do nich raty leasingowe, a po wykupie pojazdu amortyzując go. Łącząc leasing i amortyzacje podatnicy będą mogli odliczyć więcej niż ustawowy próg 150 tys. zł.

Powyższe stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął zarówno w sprawie spółki z o.o. (interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2021 r. nr 0111-KDWB.4010.49.2020.2.AW), jak i w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego działalność indywidualnie (interpretacja indywidualna z dnia 27 maja 2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.203.2021.2.MGR).

Agnieszka Mudź – asystent prawny

 

 

O wyzwaniach i codzienności zawodu radcy prawnego

17 MAJA 2021

Już jutro rozpoczynają się tegoroczne egzaminy radcowskie, do których przystąpią aplikanci, którzy ukończyli 3-letni cykl szkoleń w ramach aplikacji radcowskiej. O tym, jaki trud włożyli, aby znaleźć się w tym miejscu wiedzą tylko oni i my – starsi koledzy mający egzamin za sobą. Przeprowadzany w warunkach, wprawdzie wygasającej trzeciej fali koronawirusa, ale nadal trwającej pandemii egzamin, daje do myślenia, jakie wyzwania stają przed młodymi radcami i potrzeby związane z praktycznym wykonywaniem naszego zawodu. O tym kilka zdań poniżej.

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Jesteśmy prawnikami, ale żeby osiągnąć tytuł zawodowy, nie wystarczą same studia prawnicze (o tym m.in. w artykule mec. Katarzyny Opęchowskiej z dnia 17.02.2021 r.). Musimy odbyć aplikację radcowską i zdać egzamin zawodowy. Obok zajęć teoretycznych i praktyk, jakie odbywają aplikanci, jednym z elementów szkolenia zawodowego jest patronat. Czy jest potrzebny? W mojej ocenie, oczywiście TAK! Przecież obok wiedzy potrzebne są umiejętności niezbędne do udzielania skutecznej pomocy prawnej. Mogli się o tym przekonać nasi aplikanci, uczestniczący zarówno w spotkaniach biznesowych z klientami, konsultacjach prawnych czy negocjacjach. Osobiście zawsze umożliwiam aplikantom udział w posiedzeniach sądu, bo tylko w ten sposób mogą poznać „klimat” sali sądowej, zdobyć coś czego nie znajdą w książkach i poradnikach. Chodzi o praktykę i doświadczenie, jak zachować się na sali sądowej, w jaki sposób reagować na wnioski czy zarzuty przeciwnika procesowego, jak zwracać się do Sądu. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek prawniczy jest nasycony to bardzo ważne umiejętności, które poza wiedzą merytoryczną będą z pewnością wynagradzane młodym radcom w ich zawodzie. Widzę to w pracy z klientami, którzy cenią sobie przede wszystkim profesjonalne przygotowanie do sprawy, zaradność pełnomocnika, a także umiejętność reagowania na aktualny stan faktyczny czy prawny. Dobitnie dało się to odczuć w czasie pandemii, gdzie coraz to nowe regulacje czy narzędzia w ramach konkretnych tzw. Tarcz wymagały od nas większego niż zwykle zaangażowania i bieżącego doradztwa w tym przedmiocie. Oczekuje się od nas, że będziemy aktywni, przedsiębiorczy i operatywni. Klienci w ten sposób weryfikują nasze usługi i wracają zawsze, gdy wiedzą, że ten właśnie prawnik czy radca fachowo poprowadził daną sprawę. I nie musi to oznaczać wygrania procesu…..nie każdy można wygrać!

Radca prawny ma być specjalistą, doradcą który udziela wsparcia prawnego. W mojej ocenie nie oznacza to jednak, że musi znać się na każdej dziedzinie prawa. Mimo tego,  że wielu prawników oferuje naprawdę bogaty zakres swych usług, to swoje doświadczenie czy praktykę zawodową kształtujemy na bazie kilku specjalizacji. W przypadku naszej kancelarii ogromnym atutem jest ZESPÓŁ, w którym doświadczeni radcy, ale także aplikanci i asystenci radców mogą oferować pomoc prawną w wielu dziedzinach. To szczególnie ważne, zwłaszcza w relacjach z klientem, który uzyskać może kompletną  usługę prawną, a jednocześnie ma świadomość że ta relacja oparta jest na szacunku i zaufaniu, co jest podstawą zawodu radcy prawnego.

Trzymając kciuki za wszystkich tegorocznych aplikantów, którzy jutro rozpoczną egzaminy zawodowe i zasiądą do rozwiązywania kazusów, nawiążę do paremii łacińskiej – Regula est, quae rem quae est breviter enarrat – regułą jest zwięzłe wyjaśnienie istoty rzeczy. Samych trafnych analiz i wniosków życzymy na egzaminie!

Anna Zawistowska – radca prawny

 

Sankcji VAT nie należy stosować automatycznie

11 MAJA 2021

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-935/19 stwierdził, że sankcji w podatku VAT nie można stosować automatycznie z pominięciem przyczyn powstania nieprawidłowości.

TSUE oceniał przepisy art. 112b polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiące podstawę do nałożenia  sankcji za zaniżenie podatku należnego VAT lub zawyżenie kwoty należnej do zwrotu. Zgodnie z art. 112b ust. 1 ustawy o VAT sankcja w takim wypadku wynosi 30% wartości uszczuplonego podatku. Art. 112b ust. 2 łagodzi sankcję do 20% w sytuacji, gdy podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub celno-skarbowej złoży deklarację podatkową lub skoryguje uprzednio złożoną nieprawidłową deklarację podatkową i jednocześnie wpłaci kwotę podatku lub zwróci otrzymaną nadpłatę. Art. 112b ust. 2a łagodzi sankcje do 15%, gdy podatnik w terminie 14 dni od daty doręczenia mu upoważnienia do wszczęcia kontroli celno-skarbowej skoryguje deklarację podatkową i wpłaci kwotę podatku.

Sprawa, którą zajmował się TSUE, dotyczyła podatnika, który po zakończonej kontroli skorygował deklarację podatkową i wpłacił zaległy podatek zgodnie z wynikami kontroli. Ponadto z prowadzonego postępowania wynikało, że  uszczuplenie było skutkiem błędnej oceny transakcji, nie zaś wynikiem oszustwa.

Trybunał stwierdził, że sankcja co do zasady jest dopuszczalna, gdy jest niezbędna do prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom.  Zastosowane w polskiej ustawie o VAT przepisy nie pozwalają  na indywidualną ocenę zachowania podatnika i nie dają możliwości uniknięcia sankcji nawet w sytuacji, gdy podatnikowi nie można przypisać świadomego zamiaru uszczuplenia należności podatkowej. Tak skonstruowany przepis narusza art. 273 Dyrektywy VAT i zasadę proporcjonalności, gdyż nie pozwala na rozróżnienie przyczyn powstania nieprawidłowości.

Krzysztof Obidziński – radca prawny

 

 

 

Od lipca zniknie portal CEIDG

06 KWIETNIA 2021

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są obecnie ewidencjonowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). Polscy przedsiębiorcy korzystają z ewidencji od 1 lipca 2011 r.. Obecnie zasady funkcjonowania CEIDG reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, jednak już od 1 lipca 2021 roku wejdą w życie nowe zmiany  – zapowiada ministerstwo rozwoju, pracy i technologii.

Zadaniem CEIDG jest obecnie: 1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, 2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie, 3) udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie, 4) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, 5) udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Od lipca 2021 roku możliwość wyszukania osób prowadzących jednoosobową działalności gospodarcza będzie możliwa za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, a obecnie znany portal CEIDG – zniknie. Będzie to pewnego rodzaju „stan przejściowy” ponieważ już od października 2021 roku na portalu biznes.gov.pl będzie funkcjonowała wyszukiwarka firm zarejestrowanych zarówno w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jak i w CEIDG. Docelowo na tym portalu ma nastąpić konsolidacja elektronicznych usług mających na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom, w tym wprowadzenie funkcji e-Doręczeń.

Robert Szymański – radca prawny

 

 

Życzenia Wielkanocne

31 MARCA 2021

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym życzy Państwu zespół naszej Kancelarii.

Lepsza ochrona nabywców mieszkań

08 MARCA 2021

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, który w  swoich założeniach ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku ogłoszenia upadłości firmy deweloperskiej.

Podstawą ochrony ma być stworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który na wzór Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ma chronić wpłaty klientów deweloperów, wnoszone na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Dzięki temu w przypadku upadłości dewelopera jego klienci nie stracą wpłaconych pieniędzy. Fundusz będzie tworzony ze składek wpłacanych przez deweloperów, odprowadzanych od wpłat dokonywanych przez kupujących na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Ponadto ustawa nakłada na dewelopera szereg obowiązków dotyczących czynności przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, np. w zakresie sporządzania i przekazywania osobie kupującej mieszkanie prospektu informacyjnego (obecnie jest on wydawany na żądanie potencjalnego nabywcy), harmonogramu przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją budowlaną, dokumentacją o sytuacji prawnej dewelopera.

Projekt przewiduje również, iż nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Doprecyzowano także procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Ustawa ma mieć zastosowanie nie tylko do umów deweloperskich, w których deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności, ale również do gotowych mieszkań i miejsc postojowych w garażach podziemnych.

Agnieszka Mudź – asystent prawny

 

 

Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla przedsiębiorców

04 MARCA 2021

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2021r., wydanym w sprawie sygn. akt SK 39/19 orzekł o niekonstytucyjności art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  Zgodnie z treścią zakwestionowanego przepisu:

— grunty budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

— grunty budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

z wyłączeniem wyjątków określonych w ustawie (budynki mieszkalne i grunty z nimi związane, budynki i budowle wyłączone z użytkowania grunty pod wodami powierzchniowymi) są opodatkowane wyższą stawka podatku od nieruchomości.

Podstawą rozważań Trybunału Konstytucyjnego był przypadek osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. Przedsiębiorca poza działalnością gospodarczą zakupił kilka nieruchomości. Pomimo, że zakupionych gruntów nigdy nie wprowadził do ewidencji środków trwałych i nigdy nie były one wykorzystywane w działalności gospodarczej, to fiskus opodatkował je wyższą stawka podatku od nieruchomości z uwagi na możliwość wykorzystania gruntów w działalności gospodarczej. Prawidłowość tego stanowiska potwierdził NSA.

Trybunał Konstytucyjny orzekając o niekonstytucyjności w/w przepisu stwierdził, że jego dyspozycja nie rozróżnia sytuacji posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę, który wykorzystuje ją w działalności gospodarczej oraz sytuacji posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę, który nie wykorzystuje jej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zwłaszcza istotne w wypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (spółek cywilnych osób fizycznych), które w obrocie występują w dwóch rolach, jako przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Brak takiego rozróżnienia prowadzi do obciążenia przedsiębiorcy podwyższoną stawką podatku także w wypadku posiadania nieruchomości nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi to do nieuprawnionego naruszenia prawa własności. W konsekwencji narusza konstytucję.

Krzysztof Obidziński – radca prawny

 

Prawnik prawnikowi nierówny !

17 LUTEGO 2021

Przed paroma dniami jedna z ogólnopolskich telewizji nadała reportaż o pani, która od lat prowadziła działalność podając się za prawnika i nie będąc jednocześnie prawnikiem. Niezależnie od przedstawionej tam sprawy, reportaż skłonił mnie do refleksji, że klienci potrzebujący pomocy  prawnej mogą nie wiedzieć jak sprawdzić z kim mają do czynienia.

Każdy radca prawny jest prawnikiem. Każdy adwokat jest prawnikiem. Każdy notariusz jest prawnikiem. Każdy prokurator jest prawnikiem. Każdy sędzia jest prawnikiem. Ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym, adwokatem, notariuszem, prokuratorem czy sędzią. Prawnik to magister prawa.  Żeby zostać radcą prawnym, adwokatem, notariuszem, prokuratorem czy sędzią nie wystarczy skończyć studiów prawniczych. Przed adeptami tych zawodów jeszcze aplikacja i egzamin zawodowy. Tytułem radcy prawnego może posługiwać się wyłącznie radca prawny. Nie można zatem podawać się za radcę prawnego nie będąc radcą. Jak sprawdzić czy prawnik, do którego trafiłeś, to prawnik z tytułem zawodowym ? W przypadku radców prawnych, to bardzo proste. Rejestr radców prawnych, a także aplikantów, prowadzi samorząd zawodowy, do którego przynależność wynika z przepisów ustawy o radcach prawnych i jest obowiązkowa. Wystarczy wejść na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych. Tam pod adresem https://rejestrradcow.pl/Home/Index można wyszukać każdego radcę prawnego w Polsce. Lokalne izby radców prawnych też prowadzą swoje listy. Radców prawnych funkcjonujących w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku sprawdzisz pod adresem: https://www.oirp.bialystok.pl/lista-radcow-prawnych.html.

O tym dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego prawnika w następnych wpisach.

Katarzyna Opęchowska – radca prawny

 

Już 25 marca 2021r. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie kredytów frankowych

08 LUTEGO 2021

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.

Pytania jakie zostały skierowane do Sądu Najwyższego:

 1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

 1. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
 2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

 1. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
 2. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
 3. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Niewątpliwie odpowiedź Sądu Najwyższego przyspieszy i ułatwi rozpoznawanie spraw frankowych oraz pomoże rozstrzygnąć kwestie, które już teraz powodują dość duże rozbieżności w orzecznictwie.

Termin posiedzenia został wyznaczony na 25 marca 2021r.

Małgorzata Kędzia – aplikant radcowski

Zamówienia publiczne na nowo

19 STYCZNIA 2021

Początek rok przynosi wiele zmian. Od 1 stycznia 2021r. nowością są zamówienia publiczne. W dniu 19 września 2019r. uchwalono ustawę Prawo Zamówień Publicznych, która właśnie przed kilkoma dniami weszła w życie (Dz. U. z 2019r. poz. 2019). To zupełnie nowy akt prawny. Po jego lekturze można stwierdzić, iż ustawodawcy przyświecała m.in. idea wzmocnienia pozycji wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne. To zapewne wynik wcześniejszych obserwacji, z których wynikał wniosek, że zamawiający zawsze byli silniejszą stroną kontraktów, co mogło przekładać się na sprawność i efektywność wykonywania zamówień publicznych.

Wsparcie wykonawców zostało wyrażone m.in. przez regulację, z której wynika zakaz wprowadzania do umowy postanowień niedozwolonych. W art. 433 nowej ustawy odnajdujemy katalog klauzul abuzywnych. Zgodnie z tą regulacją projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

W ujęciu redakcyjnym katalog jest zamknięty. Ze względu na art. 513, wskazujący, iż przedmiotem odwołań do KIO mogą być projektowane postanowienia umowy, należy się spodziewać, że orzecznictwo KIO stworzy listę przykładowych postanowień niedozwolonych wpisujących się  w regulację art. 433. Również orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach na tle rozliczeń między wykonawcą a zamawiającym będzie źródłem wiedzy jakich sformułowań w umowie zamawiający powinni  unikać. Wpłynie to niewątpliwie na pewność obrotu.

Katarzyna Opęchowska – radca prawny

Życzenia Świąteczne

21 GRUDNIA 2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2021 pragniemy życzyć Państwu wiele zdrowia i radości. Aby ten świąteczny czas przyniósł Państwu odpoczynek i mile chwile w gronie najbliższych. Wszelkiej pomyślności na cały następny Nowy Rok życzy zespół Kancelarii.

 

Jednoosobowy przedsiębiorca konsumentem

17 GRUDNIA 2020

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będą objęte ochroną konsumencką.

Z dniem 01 stycznia 2021 r. jednoosobowy przedsiębiorca uzyska m.in. następujące przywileje konsumenckie:

 • będzie mógł odstąpić od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym) lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny,
 • do umów zawartych z jednoosobowym przedsiębiorcą zastosowanie znajdą przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych, co w praktyce oznacza, że postanowienia nieuzgodnione indywidualnie z jednoosobowym przedsiębiorcom nie będą go wiązać, jeżeli będą kształtować jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy,
 • będzie mógł korzystać z rękojmi za wady na zasadach zbliżonych do konsumenckich, np. będzie mógł powoływać się na domniemanie istnienia wady, jeżeli ta ujawni się w ciągu roku od wydania rzeczy.

Z nowej regulacji będzie mogła skorzystać osoba, które spełniają łącznie obie przesłanki:

 • prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • zawierana umowa będzie bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

O ile pierwsza z w/w przesłanek nie budzi wątpliwości, o tyle druga może okazać się problematyczna.  O tym, czy dana umowa będzie miała charakter zawodowy dla prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym czy znajdą zastosowanie uprawnienia konsumenckie, decydować będzie w szczególności przedmiot PKD udostępniony w CEIDG przez takiego przedsiębiorcę. Czas zatem uporządkować kody PKD.

Przykłady okoliczności, wskazujących na zawodowy charakter dla prowadzonej działalności gospodarczej :

 • Dealer samochodowy kupujący samochód,
 • Deweloper kupujący materiały budowlane.

W takich przypadkach przedsiębiorcy nie skorzystają z uprawnień konsumenckich. Jest to uzasadnione tym, że dokonując takich zakupów  posiadają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie i na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia mogą ocenić jakość i kompletność nabywanego produktu.

Przykłady okoliczności, wskazujących na brak zawodowego charakteru dla prowadzonej działalności gospodarczej:

 • Stolarz kupujący kamery do ochrony obiektu.
 • Ogrodnik kupujący telefon komórkowy.

W takich przypadkach przedsiębiorcy skorzystają z uprawnień konsumenckich, ponieważ umowy nie mieszczą się,  odnośnie ogrodnika – w zakresie zawodowej działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, a odnośnie  stolarza – w  zakresie zawodowej działalności usługowej związanej z produkcją wyrobów stolarskich. W/w przedsiębiorcy nie dokonują takich zakupów często, nie są specjalistami w tej dziedzinie i nie mają profesjonalnej wiedzy w zakresie szczegółowej budowy tych urządzeń i ich specyfikacji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i nie będzie miała zastosowania do umów zawartych przed tą datą.

Zmiany wprowadzane są Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).

Robert Szymański – radca prawny

Zmiany w podatkach od 2021 roku

4 GRUDNIA 2020

Sejm przyjął dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021r. Wśród przyjętych rozwiązań są zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla firm.

Jedną z najistotniejszych zmian jest objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Po jej wejściu w życie, po stronie wspólników, w chwili wypłaty zysku powstanie przychód podlegający opodatkowaniu – analogicznie jak w przypadku spółek kapitałowych. Oznacza to opodatkowanie zysku zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie wspólników. Spółki komandytowe mogą jednak postanowić, iż znowelizowane przepisy zastosują od 1 maja 2021r. Będzie wiązało się to z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021r. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki przypada w okresie od dnia 31grudnia 2020r. do dnia 31marca 2021r., może ona nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021r.

Nowelizacja wprowadza również możliwość rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Polega on na tym, że firma nie płaci podatku tak długo, jak długo spełnia ku temu warunki, m.in. inwestuje zyski. Podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty zysku udziałowcom (akcjonariuszom). Z tego rodzaju opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, sama spółka nie ma udziału w innych podmiotach, a jej roczne przychody nie przekraczają 100 mln zł rocznie.

Więcej firm zapłaci obniżoną stawkę 9% CIT zamiast 19%, bowiem podniesiono limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniający do skorzystania z tej stawki z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Więcej podatników będzie też mogło stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od 2021 r. limit przychodów uprawniający do wyboru tej formy opodatkowania będzie wynosił 2 mln euro. Ryczałtem będą mogły się rozliczać osoby wykonujące wolny zawód, będzie też można nim opodatkować przychody z najmu prywatnego, jak i prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

Zmiana przepisów podatkowych dotyczy również ulgi abolicyjnej, chroniącej dotychczas podatników, którzy uzyskali dochody za granicą, przed dopłatą podatku w Polsce. Po nowelizacji z ulgi tej w pełni będą mogły korzystać osoby osiągające dochody z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw, zaś pozostali podatnicy tylko do kwoty 1.360 zł, a więc gdy ich zarobki mnie przekroczą 8 tys. złotych.

Agnieszka Mudź – asystent prawny

 

Opieka nad poszkodowanym sprawowana przez najbliższych nieodpłatnie a odszkodowanie

18 LISTOPADA 2020

Sąd Najwyższy w podjętej w dniu 22 lipca 2020r. uchwale w składzie 7 sędziów odpowiadając na pytanie prawne Rzecznika Finansowego w sprawie pod sygn. akt III CZP 31/19 stwierdził, iż „Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 kc odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie

Treść uchwały wskazuje, iż mimo niewydatkowania przez poszkodowanego w wypadku żadnych środków finansowych na opiekę, którą sprawowali nad nim najbliżsi, odpowiedzialny za szkodę zobowiązany jest zrekompensować poszkodowanemu wartość takiego świadczenia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły odmawiać uznania sprawowanej bezpłatnie przez najbliższych opieki nad poszkodowanym jako szkody. Poszkodowani zmuszeni byli poszukiwać ochrony w sądzie. Brak jednolitości orzecznictwa skłonił Rzecznika Finansowego do zadania Sądowy Najwyższemu pytania. Zdaniem Rzecznika „naprawienie szkody obejmuje finansową rekompensatę poświęconego przez bliskich poszkodowanego czasu i wysiłku w celu świadczenia przez nich opieki, której konieczność wynika z czynu niedozwolonego. Wykonywanie przez te osoby pracy będącej skutkiem zachowania sprawcy, z którym polskie prawo wiąże odpowiedzialność cywilną, zasługuje na odpowiednie wynagrodzenie.” (https://rf.gov.pl/pdf/SN_rekomensata_za_opieke.pdf).

Treść uchwały rozstrzygnęła pojawiające w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności. Założyć także należy, iż po opublikowaniu uzasadnienia do tej uchwały poszkodowani i podmioty odpowiedzialne za szkodę zyskają jasność także co do zasad dotyczących wyceny takiej szkody.

Katarzyna Opęchowska – radca prawny

dav

Firmy mogą odzyskać VAT od starych faktur

6 LISTOPADA 2020

Ulga na złe długi to możliwość korekty zapłaconego podatku VAT od faktur, za które przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty, a zwłoka przekracza 90 dni. Uprawnienie takie  przewiduje przepis art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy VAT  przewidują szereg ograniczeń w prawie podatnika do korekty podatku. Z ulgi można skorzystać  pod warunkiem, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność  nie minęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. W momencie wystawienia faktury oraz w dniu poprzedzającym datę złożenia deklaracji podatkowej w celu  skorzystania z ulgi zarówno wystawca,  jak i odbiorca faktury muszą być czynnymi podatnikami VAT.  Nie można z uprawnienia skorzystać, gdy odbiorca naszej faktury w momencie dostawy towaru lub usługi   lub w przeddzień składania deklaracji  korygującej  był w trakcie postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Tak restrykcyjne zasady skorzystania z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT  zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości. W wyroku wydanym dnia 15 października 2020r  (sygn. akt: C-335/19) w sprawie dotyczącej polskiego podatnika Trybunał orzekł, że polskie  przepisy, które uzależniają prawo do skorzystania z ulgi  od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, są sprzeczne z unijną Dyrektywą VAT.

Co ten wyrok  oznacza dla przedsiębiorców- podatników VAT?

Przedsiębiorcy nie muszą czekać na zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Już dzisiaj mogą powoływać się na orzeczenie TSUE.  Oczywiście nie wiemy, jak się zachowa fiskus i czy  będzie respektował orzeczenie. Podatnicy uzyskali jednak mocny argument w sporach z organami skarbowymi.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie składał korekty deklaracji podatku VAT, z uwagi na ograniczenia wynikające z zakwestionowanych przez TSUE zapisów ustawy, powinien złożyć korektę deklaracji podatku VAT wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca już wcześniej próbował odzyskać podatek VAT i otrzymał negatywną decyzję fiskusa, powinien złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Zgodnie z treścią art. 241 § 2 pkt. 2 ordynacji podatkowej  podatnik ma miesiąc na złożenie wniosku, licząc od daty publikacji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy prowadzone przez przedsiębiorcę postępowanie o odzyskanie podatku VAT zakończyło się wyrokiem sądu administracyjnego, podatnik także może złożyć wniosek o wznowienie postepowania. W takim wypadku zgodnie z treścią art. 277 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  ma na to trzy miesiące liczone od dnia, w którym dowiedział się o podstawie wznowienia. Zarówno sądownictwo jak i doktryna przyjmuje, że również w tym wypadku termin biegnie od daty ogłoszenia orzeczenia TSUE w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Krzysztof Obidziński – radca prawny

kawa

Ankieta Kancelarii – oczekiwania naszych Klientów

27 PAŹDZIERNIKA 2020

Niezmiernie miło nam poinformować użytkowników naszej strony, naszych Klientów i inne osoby zainteresowane współpracą z nami, o wynikach ankiety, jaką prowadziliśmy w okresie 20.05.2020-30.06.2020 r. Anonimowa ankieta miała na celu dostarczenie nam wskazówek odnośnie informacji pożądanych na stronach internetowych kancelarii prawniczych, jak też posłużyć nam do opracowania rozwiązań usprawniających pracę naszych prawników czy sposobów świadczenia usług prawnych. Wszystkim osobom, które poświęciły swój czas (a było to niemal 200 uczestników) i wzięły udział w ankiecie, serdecznie dziękujemy i dzielimy się jej efektami. Wnioski wypływające z analizy ankiet były pomocne nam przy tworzeniu naszej strony internetowej, co zaowocowało jej nowym kształtem i treścią. Oto najważniejsze z nich.

Do wiodących zagadnień wymagających zasięgnięcia porady prawnej, zwłaszcza w przypadku klientów indywidualnych, należą sprawy związane z prawem nieruchomości, spadkowe czy ubezpieczeniowe. Zauważa się także wyraźną potrzebę udzielania wsparcia przy analizie dokumentacji kredytowej, deweloperskiej, budowlanej, czym nasza kancelaria zajmuje się w zasadzie na co dzień.

Wyboru prawnika zazwyczaj dokonujemy na podstawie rekomendacji rodziny czy znajomych, ale też źródłem wiedzy o nim jest bardzo często internet. Stąd m.in. na naszej stronie internetowej ujęliśmy szczegółowe informacje odnośnie zespołu, wskazując na specjalizacje poszczególnych prawników. Jak wynika bowiem z ankiety, doświadczenie i specjalizacja w danym zagadnieniu ma szczególne znaczenie dla klienta, podobnie jak satysfakcja z dotychczasowej obsługi.

Mimo iż klienci zainteresowani są uzyskaniem pomocy prawnej poprzez internet czy telefon, to nadal dominującą formą kontaktu pozostaje osobisty w kancelarii. Nasz zespół jest na to przygotowany i gotowy do świadczenia obsługi prawnej najbardziej wymagającego klienta, tak indywidualnego, jak korporacyjnego.

Z informacji, jakie powinny znaleźć się na stronie internetowej, uczestnicy ankiety najczęściej podawali zakres usług ze wskazaniem dziedzin prawa, potem szczegółowe dane o prawnikach łącznie ze stażem i cenę usługi. Zauważalna jest potrzeba udostępnienia formularza do kontaktu. Wszystkie te elementy możecie znaleźć Państwo na naszej stronie. W przypadku danych odnośnie ceny, z uwagi na specyfikę naszego zawodu i ustawowy zakaz reklamy, podajemy je klientom po skierowaniu do nas zapytania w przedmiocie danej usługi, sprawy, czy też w trakcie pierwszego spotkania w kancelarii, gdzie decydujący wpływ na jej wysokość będzie miał przewidywany nakład pracy albo rodzaj danej sprawy.

Inną ciekawostką wynikającą z naszych ankiet był dla nas fakt, że coraz liczniej cenione są  – tutaj głównie wśród przedsiębiorców – bieżące informacje na stronie internetowej o zmieniającym się prawie, aktualnych interpretacjach przepisów czy orzeczeniach. Z tą myślą przewidzieliśmy na stronie zakładkę WARTO WIEDZIEĆ, w której zamieszczamy tego rodzaju AKTUALNOŚCI. Wobec zaś obecnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią COVID-19 staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych biznesowych Klientów i wesprzeć ich w odnalezieniu się w dostępnych rozwiązaniach prawnych czy w przejściu ścieżki formalno-prawnej związanej z uzyskaniem konkretnego wsparcia z tzw. Tarczy antykryzysowej. W tym celu publikujemy w zakładce KORONAWIRUS wiele bieżących informacji i udzielamy pomocy na każde związane z tym zapytanie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z nami, naszą stroną internetową i naszą ofertą.

 

Anna Zawistowska – radca prawny

20201020_094109

Kierowców czekają zmiany.
Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym.

20 PAŹDZIERNIKA 2020

Zmiana wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów, w tym zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy.

Obecnie kierowcy nie mają obowiązku posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC. Od 5 grudnia 2020 r. nowelizacja zwalnia kierowców posiadających polskie prawo jazdy z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy policja sprawdzi w centralnej ewidencji kierowców (CEPIK).

W systemie CEPIK będzie można także sprawdzić ważność aktualnych badań technicznych pojazdu. W przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym zostaną wypełnione wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, kierowcy nie będą musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego. Takie rozwiązanie będzie funkcjonować od 4 grudnia 2020 r. Również od tej daty nowelizacja wprowadza, na wniosek właściciela, możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji także przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Nowością też jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu. Nowy właściciel będzie musiał jedynie złożyć wniosek.

Kolejne zmiany niosą uproszczenia w procedurze rejestracji pojazdów. Od 4 czerwca 2021 r. formalności związane z rejestracją nowego pojazdu będzie mógł załatwić pracownik autoryzowanego salonu sprzedaży a od 2 września 2022 r. wydawanie kart pojazdu i nalepek kontrolnych nie będzie już konieczne.

Powyższa nowelizacja została przygotowania przez Ministra Infrastruktury we współpracy z Ministrem Cyfryzacji.

Małgorzata Kędzia – aplikant radcowski

dav

Polski Bon Turystyczny

10 SIERPNIA 2020

Ustawa z dnia 15 lipca 2020r. o Polskim Bonie Turystycznym wprowadziła nowe, finansowe wsparcie dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w postaci świadczenia w formie bonu. To reakcja Państwa na trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19.

Bon Turystyczny jest jednorazowym dodatkiem w wysokości 500 zł, który przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz dodatkowym świadczeniem w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. W sumie dla dzieci niepełnosprawnych przewidziana została kwota 1.000 zł. Nie ma on formy papierowej lecz elektroniczną i jest przekazywany w formie kodu na adres mailowy lub numer telefonu rodzica.

Z bonu mogą skorzystać wszyscy ci rodzice, którzy mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego 500+ a także każdy kto sprawuje opiekę nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej. Nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego. Można nim płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków na nim zapisanych, tj. kwoty 500 zł lub 1000 zł. Ale nie można go wymienić na gotówkę czy też inne środki wymiany, bowiem kwota z bonu ma być przeznaczona na faktyczny wypoczynek dziecka.

Ustawa przewiduje, że bon można zrealizować na terenie Polski opłacając nim usługi hotelarskie (noclegi w hotelu, pensjonacie czy też gospodarstwie agroturystycznym) lub imprezę turystyczną realizowaną przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej funkcjonuje wyszukiwarka podmiotów akceptujących bony, za pomocą której można sprawdzić czy w danym obiekcie można zrealizować płatność za pomocą bonu. Tym samym, nie można nim opłacić wyjazdów zagranicznych czy też takich świadczeń, które nie stanowią usługi hotelowej, np. usługa gastronomiczna poza hotelem, wyjście do kina.

Aktywacja samego bonu następuje po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500+. Wygenerowany 16-cyfrowy kod należy okazać podczas rezerwacji pobytu lub przy zakwaterowaniu. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie podmiotowi  numeru bonu oraz dwóch kodów potwierdzających zakup.

Pieniądze z bonu można wydawać do 31 marca 2022 roku.

Małgorzata Kędzia – aplikant radcowski

1602842641452

Ministerstwo zapowiada zaostrzenie kar za śmiecenie w lesie

29 LIPCA 2020

Minister Środowiska Michał Woś na konferencji prasowej, która odbyła się 28 lipca 2020 r. zapowiedział „wojnę leśnym śmieciarzom”.

Po pierwsze stawiamy na nieuchronność kary dla leśnych wandali, aby ich czyny nie pozostawały bez konsekwencji. Po drugie na dolegliwość kary – znacznie wyższe grzywny i przede wszystkim obowiązek posprzątania po sobie na własny koszt. Jestem przekonany, że taka bezkompromisowa walka o czystość naszej przyrody szybko przyniesie wymierne efekty i lasy odetchną – informuje minister środowiska Michał Woś.

Lasy Państwowe alarmują, że każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł. Wywożonych jest rocznie ok. 115 tys. m3 odpadów.

Minister środowiska proponuje następujące zmiany w przepisach które miały by pomóc w walce z zaśmiecaniem lasów:

 • sądy oprócz 10-krotnie wyższych grzywien skazywały osoby śmiecące na sprzątanie lasu.
 • grzywny miałyby zostać podniesione z 500 zł do 5 tys. zł.
 • sądy miały by możliwość wydawania orzeczeń o pracach społecznie użytecznych, polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów.

Ponadto w celu poprawienia wykrywalności przestępstw Minister Środowiska zapowiedział również zwiększenie liczby fotopułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowizyjnych i dronów.

– W trybie pilnym uruchamiamy we wszystkich terenach leśnych w całym kraju aż pięć tysięcy przenośnych fotopułapek. Leśnicy każdego dnia będą zmieniać ich położenie. Są zamaskowane i nigdy nie będzie wiadomo, gdzie w danej chwili są zamontowane. – informuje minister środowiska Michał Woś.

Robert Szymański – radca prawny

Alert przypominający – 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

17 CZERWCA 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., w dniu 13 lipca 2020 r. upłynie termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego, które to spółki zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.). Nadto zobowiązane do dokonania zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych są również spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Jeżeli chodzi o spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 13 października 2019 r., termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynosi zaledwie 7 dni od daty ich zarejestrowania.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Co istotne, obowiązek zgłoszenia i zachowania ww. terminów jest o tyle ważny, gdyż przekroczenie tych terminów wiąże się z ryzykiem nałożenia na spółkę kary pieniężnej w kwocie do 1.000.000,00 zł.
Jak zgłosić dane do CRBR? Zgłoszenie danych do CRBR jest nieodpłatne i dokonuje się za pomocą e-formularza udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenia dokonuje jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w spółce w oparciu o umowę spółki i przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby. Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.
W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby (nie ma znaczenia kolejność składania podpisów, podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane w dowolnej konfiguracji).
Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Anna Zawistowska – radca prawny

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl